Regulamin serwisu.

I. Zasady ogólne.

 1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług/zabiegów  świadczonych przez Atelier Urody Wioletty Zychowicz zwanym dalej Atelier Urody.
 2. Atelier Urody zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zabiegu/usługi po uprzednio wyrażonej zgodzie przez klienta. Zgoda jest podpisywana przed wykonaniem zabiegu/usługi, w siedzibie Atelier Urody wraz z wywiadem oraz akceptacją regulaminu.
 3. Przystąpienie do zabiegu/usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
 4.  Atelier Urody zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych usług/zabiegów.
 5. Aktualna oferta znajduje się na stronie internetowej Atelier Urody pod adresem salonwioleta.pl.
 6. Atelier Urody zachowuje sobie prawo do skrócenia bądź niewykonania zabiegu/usługi na rzecz klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 7. Zabieg/usługa może zostać wykonany nawet pomimo spóźnienia z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu/usługi zostaną                skrócone według uznania pracownika z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg/usługę należy się cena w pełnej wysokości. W przypadku opóźnienia zabiegu/usługi z przyczyn leżących po stronie Atelier Urody, w tym pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony. 

II. Klienci.

 1. Klientem Atelier Urody może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą rodzica/opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Należy wówczas okazać zgodę na piśmie lub poprzez telefoniczną rozmowę z rodzicem/opiekunem/przedstawicielem ustawowym, może być również wysłana wiadomość  tekstowa na numer telefonu Atelier Urody tj. 793 874 411 lub poprzez wiadomość na messengerze Atelier Urody.

III. Higiena i bezpieczeństwo.

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Atelier Urody, z którymi klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie przez preparaty dopuszczone do użytku w gabinecie.
 2. Narzędzia i przybory, z którymi klient ma bezpośredni kontakt są dezynfekowane lub sterylizowane.

IV. Ceny, promocje, rabaty.

 1. Zabiegi/usługi wykonywane są według cen ustalonych przez Atelier Urody obowiązujących w dniu wykonania usługi, aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej Atelier Urody oraz w siedzibie Atelier Urody.
 2. Za usługi/zabiegi świadczone przez Atelier Urody klient może dokonać płatności gotówką, kartą bądź voucherem.
 3. Promocje oraz rabaty oferowane przez Atelier Urody nie łączą się.
 4. Aktualne promocje/rabaty wraz z ich zasadami znajdują się na stronie internetowej, facebooku i/lub instagramie Atelier Urody.
 5. Klient rezerwując wizytę lub podpisując zgodę na zabieg/usługę z Atelier Urody jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się oraz akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 6. W  Atelier Urody są dostępne pakiety, płatne z góry lub w dwóch ratach, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie, za określoną cenę. W indywidualnych przypadkach można zapłacić każdorazowo, z tą różnicą,  że przy pierwszym zabiegu płatność zostanie pobrana za dwa zabiegi „z góry”. Kwota ta zostanie rozliczona przy ostatnim zabiegu,
  np.
  3 zabiegi w pakiecie wartym 300 złotych:
  pierwsza wizyta-200 zł,
  druga wizyta-100 zł,
  trzecia wizyta-0 zł (zabieg opłacony przy pierwszej wizycie).
 7.  Wykupiony pakiet może wykorzystać tylko jedna osoba (nie można dzielić na dwie lub więcej osób).
 8. Po wykupieniu pakietu klient jest zobowiązany do wykorzystania go w całości na zabiegi, na które pakiet został wykupiony.
 9. W przypadku nie wykorzystania wszystkich zabiegów z pakietu, pieniądze nie podlegają zwrotowi (w indywidualnych przypadkach można dokonać zmiany zabiegu/usługi, ale tylko sugerowanych przez pracownika Atelier Urody). W takim przypadku obowiązują ceny regularne konkretnego zabiegu/usługi poleconego przez pracownika Atelier Urody.

  V. Zasady rezerwacji 

 1. Rezerwacji należy dokonać bezpośrednio w siedzibie Atelier Urody, bądź pod numerem 22 775 57 70, 793 874 411 lub za pomocą Facebooka – facebook.com/WiolettaSalon/ lub beautymenago: salonwioleta.pl/wizyta 
 2. Odwołanie wizyty może nastąpić maksymalnie na 24 godziny przed jej rozpoczęciem.
 3. Wizytę należy odwołać telefonicznie lub wysyłając SMS na numer 793 874 411, bądź w wiadomości na Facebooku.
 4. W przypadku nie odwołania wizyty/wizyt lub odwołania na mniej niż 24 godziny, które zostały wcześniej opłacone tj. zadatek – zabieg przepada, a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku odwołania trzech wizyt z rzędu, które nie zostały wcześniej opłacone, Atelier Urody ma prawo do nie wykonania dalszych rezerwacji dla tego klienta.

 

VI. Zasady wykonania zabiegu.

 1.  Przed przystąpieniem do zabiegu/usługi przeprowadza się wywiad z klientami w trakcie, którego wyklucza się wszelkie przeciwskazania do wykonania zabiegu/usługi.
 2. Jeżeli dany zabieg/usługa nie może być wykonana, pracownik Atelier Urody może zaproponować inną, alternatywną usługę.
 3. Klient zobowiązany jest do stosowania wszelkich zaleceń przekazanych podczas zabiegu/usługi w celu osiągnięcia zamierzonych efektów.
 4. W sytuacji zakupu przez klienta serii zabiegowej należy ustalić terminy wszystkich wizyt, na które opiewa pakiet. *Odwołanie przez klienta każdej wizyty zabiegowej (odnosi się do Zasady rezerwacji punkt 2 )

 

VII. Voucher.

 1. Voucher umożliwia realizację wybranych przez klienta usług znajdujących się w ofercie Atelier Urody.
 2. Voucher ważny jest przez 3 miesiące od dnia zakupu.
 3. Voucher wydawany jest przez Atelier Urody w formie papierowego zaproszenia, na okaziciela, w treści, którego znajdują się informację odnośnie realizowanej usługi bądź dokładnie określonej kwoty.
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. W sytuacji gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej usługi, nadwyżka nie podlega zwrotowi w gotówce ani innej formie.
 5. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej usługi. Ewentualnie powstałą nadwyżkę klient musi dopłacić.
 6. Jeżeli wartość realizowanych przez klienta usług przekroczy wartość vouchera, klient zobowiązany jest pokryć powstałą nadwyżkę zgodnie z cennikiem obowiązującym w Atelier Urody w dniu realizacji vouchera.
 7. Atelier Urody zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy zabiegów wychodzących w zakres vouchera.
 8. Voucher może być zrealizowany na więcej niż jedną jedną usługę (do wykorzystania kwoty, ewentualną nadwyżkę klient musi dopłacić).
 9. Warunkiem zrealizowania przez klienta vouchera jest skontaktowanie się z Atelier Urody telefonicznie bądź osobiście w celu umówienia dokładnego terminu realizacji vouchera.
 10. Klient jest uprawniony do zmiany terminu realizacji vouchera jednakże musi to nastąpić maksymalnie na 24 godziny przed zaplanowaną realizacją. W sytuacji odwołania przez klienta zaplanowanej wizyty na mniej niż 24 godziny, Atelier Urody zastrzega sobie prawo do odjęcia 50zł od kwoty vouchera.
 11. Voucher należy przedłożyć osobie wykonującej zabieg w Atelier Urody.
 12. Atelier Urody zastrzega sobie prawo do sprawdzenia autentyczności vouchera przed przeprowadzeniem usług.

 

VIII. Reklamacje.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jego wykonania. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania zabiegu/usługi w Atelier Urody w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Atelier Urody lub za pośrednictwem listu poleconego na adres Atelier Urody. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej. 
 3. Reklamacja w pierwszej kolejności rozpatrywane są na zasadzie poprawienia usługi. Jeśli poprawiona usługa nie spełnia oczekiwań klienta, Atelier Urody ma obowiązek zaproponować zabieg/usługę, który niweluje ewentualne szkody. Zwrot kosztów (z ubezpieczenia Atelier Urody) następuje dopiero w momencie wykorzystania dwóch opcji tj. poprawienia wykonanej usługi i zaproponowania oraz wykonania alternatywnej usługi.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Atelier Urody dokonane przez klienta bądź osoby mu towarzyszące klient odpowiada bez ograniczeń.
 2. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada rodzic bądź osoba mająca pod opieką dziecko w trakcie wizyty w Atelier Urody.
 3. Atelier Urody zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu/usługi z przyczyn subiektywnych m.in. takich jak:
  -choroby skóry,
  -choroby pasożytnicze,
  -rażący brak higieny,
  -uciążliwe zachowanie.
 4.  Atelier jest monitorowany całodobowo nie naruszając ochrony dóbr osobistych, wizerunku i ochrony do prawa prywatności klientów Atelier Urody.

 

 

 

Atelier Urody Wioletty Zychowicz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów!